OFERTAOgólne
Oferta
   Szkolenia
      Komunikacja
    Negocjacje
    Zarządzanie
    Zespoły
   Psychoterapia
    Orzecznictwo
    Indywidualna
    Małżeńska
    Poradnictwo
    Psychoedukacja
    Metody uzupełniające
Klienci i ich opinie
Nasi ludzie
linki


SZKOLENIA

Proponowane przez nas szkolenia ogniskują się wokół czterech podstawowych zagadnień:

 • Komunikacji interpersonalnej
 • Negocjacji
 • Zarządzania zespołami ludzkimi
 • Pracy w grupie
 • Organizacja szkoleń

     Przygotowanie programu szkolenia odbywa się na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych organizacji zamawiającej. Analiza obejmuje spotkania i dyskusje ze zleceniodawcą, a także rozmowy oraz wywiady z przyszłymi uczestnikami szkolenia. Jej efektem jest sformułowanie celów szkolenia, dobór metod dydaktycznych oraz określenie zakresu merytorycznego. Szkolenia odbywają się w ośrodkach szkoleniowych zaproponowanych przez zleceniodawcę bądź też w ośrodku zaproponowanym przez prowadzących.
     Zajęcia odbywają się w cyklach trzy lub czterodniowych, po siedem - osiem godzin zajęć dziennie. Poszczególne sesje są szczegółowo planowane wraz z uczestnikami w trakcie pierwszej części szkolenia. Każdy dzień zajęć kończy się podsumowaniem, które zawiera uwagi i wnioski uczestników dotyczące organizacji i treści szkolenia, a także stosowanych metod dydaktycznych. W ten sposób zarówno program zajęć jak i ich organizacja mogą być na bieżąco modyfikowane. Całość cyklu kończy się podsumowaniem w formie dyskusji na forum grupy oraz ewaluacją przeprowadzaną za pomocą kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej. Wszystkie materiały (zarówno dydaktyczne jak i pochodzące z poszczególnych podsumowań) udostępniane są zleceniodawcy.  Cele

     Zajęcia skupiają się wokół dwóch zasadniczych celów: pierwszym z nich jest opanowanie przez uczestników określonych umiejętności - posługiwania się nimi w sytuacjach z jakimi spotykają się w trakcie pracy. Drugim celem jest integracja grupy wokół lidera lub wokół celów i zadań danej organizacji. Ponadto zajęcia mogą realizować dodatkowe cele, które zostaną wkomponowane w program szkolenia.  Metody

     Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Grupa szkoleniowa konstytuowana jest w pierwszej części szkolenia, w trakcie zajęć o charakterze integracyjnym (np. wspólnie ustalane są reguły dotyczące pracy podczas zajęć - od zasad formalnych takich jak długość przerw i poszczególnych sesji, poprzez zawartość merytoryczną zajęć - dyskusja nad programem i oczekiwaniami uczestników, do zapewnienia komfortowych warunków pracy wszystkim uczestnikom - zasady dotyczące zabierania głosu, zwracania się do siebie, zachowania dyskrecji w odniesieniu do tematów poruszanych w trakcie zajęć). Poszczególne sesje rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem w postaci mini wykładu interaktywnego (około dziesięciu minut) połączonego z zebraniem dotychczasowych doświadczeń uczestników. Wprowadzane pojęcia są na bieżąco ilustrowane podawanymi przez uczestników przykładami. Całość prezentowana jest w formie graficznej na plakatach, a uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze pełniące funkcję notatek.
     Kolejnym etapem są ćwiczenia - gry symulacyjne, w trakcie których uczestnicy mają możliwość testowania przedstawianych umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Po każdej sesji ćwiczeniowej następuje dyskusja, podczas której uczestnicy wymieniają się doświadczeniami zgłaszają również wątpliwości i pytania, które są rozpatrywane przy współudziale prowadzących.
     Kolejną metodą jest technika dramy - uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe zespoły biorą udział w inscenizacjach przedstawiających typowe sytuacje z jakimi spotykają się w swojej pracy. W czasie in- scenizacji, odgrywanej przez jeden lub dwa zespoły, reszta grupy wraz z prowadzącymi pełni rolę obserwatorów. Po zakończeniu ćwiczenia cała grupa bierze udział w omówieniu zwracając uwagę na wykorzystywanie w ćwiczeniu umiejętności nabytych podczas szkolenia.
     W niektórych przypadkach inscenizacje nagrywane są na taśmie VHS, a omówienie odbywa się na podstawie analizy zapisu video dokonywanej przez grupę wraz z prowadzącymi.

  Artur Górecki ul Słone 57 Kudowa Zdrój; tel. 074 8661 262, 0602 434 796